Popis činností při provádění “Kontroly spalinové cesty”

Nejprve odborná specifikace dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.:

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Kontrola spalinové cesty se provádí:

a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební kontrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na kontrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv

b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti

c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům

d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svyslými stavebními kontrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby

e) posouzením jejího stavebně technického stavu

O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu! Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

A nyní Vám zde krok za krokem popíši, jak by důkladná kontrola spalinové cesty
od kvalitního kominíka měla probíhat v praxi:

a) kontrola průchodnosti spalinové cesty ( důkladné vyčištění komínu a kouřovodu - nevyčištěná spalinová cesta nelze kontrolovat; vybrání pevných částic z půdice komína, kontrola odtoku kondenzátu, prohlídka průduchu zrcátkem, případně inspekční komínovou kamerou)

b) kontrola požární bezpečnosti (u komínů na pevná a kapalná paliva vzdálenost hořlavých stavebních materiálů min. 50 mm od líce komínového pláště, především pak krovy, dřevěné podlahy a střešní latě)

c) kontrola vybíracích, vymetacích a kontrolních otvorů (jejich správné umístění a počet, zajištění dvířek proti vypadnutí, přítomnost dvojitých dvířek u pevných paliv, nehořlavá podlaha okolo těchto otvorů)

d) bezpečnost přístupu ke komínovému ústí (trvalý a bezpečný přístup k ústí u komínů, které nelze vymetat čistícím či vybíracím otvorem)

e) kontrola technického stavu spalinové cesty (posouzení celistvosti zdiva a spár, kontrola spojů, vyloučení oxidace a napadení korozí a případné dodatečné provedení kontroly těsnosti kouřem)

f) kontrola ochrany před bleskem (správné napojení kovových vložek a komínů v objektech s hromosvody)

g) kontrola identifikačního štítku (platí pro veškeré spalinové cesty uvedené do provozu
od roku 2002)

h) kontrola dostatečného přísunu vzduchu ke spotřebiči (často opomíjená kontrola, díky které došlo zbytečně k mnohým otravám CO, zahrnuje kontrolu velikosti větracích kanálů v malých místnostech, či v objektech s těsnými okny a zjištění všech odtahových ventilátorů mající negativní vliv na tah komína)

i) vypsání zprávy o provedení kontroly a čištění (kompletní zpráva obsahuje podrobné údaje o spotřebiči, kouřovodu a komínu a vypsání všech závad, ať už malého, či většího rozsahu, včetně doporučeného termínu jejich odstranění)

j) odborná konzultace aktuálního stavu (konzultace a nápomoc s odstraněním nedostatků ohrožujících bezpečný provoz spotřebiče)

Délka takto důkladně prováděné kontroly a čištění spalinové cesty trvá přibližně 45 minut až jednu hodinu dle rozsahu znečištění, počtu případných závad a přístupu k celé spalinové cestě! Vodítkem pro odhalení neodborných „kominíků“ a jejich laxního přístupu k možným rizikům může být například nápadně nízká cena, vypsaná Zpráva s minimem údajů, či prohlídka zvládnutá za velice krátkou dobu!

>> OBJEDNAT KONTROLU SPALINOVÉ CESTY <<