Popis činností při provádění “Kontroly spalinové cesty”

Nejprve odborná specifikace dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.:

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Kontrola spalinové cesty se provádí:

a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební kontrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na kontrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv

b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti

c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům

d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svyslými stavebními kontrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby

e) posouzením jejího stavebně technického stavu

O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu! Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

A nyní Vám zde krok za krokem popíši, jak by důkladná kontrola spalinové cesty
od kvalitního kominíka měla probíhat v praxi:

a) kontrola průchodnosti spalinové cesty ( důkladné vyčištění komínu a kouřovodu průtlačnými kartáči nebo pomocí komínové frézy - nevyčištěná spalinová cesta nelze kontrolovat; vybrání tuhých částic z půdice, kontrola odtoku kondenzátu, prohlídka průduchu zrcátkem, případně inspekční komínovou kamerou)

b) kontrola požární bezpečnosti (u komínů na tuhá paliva vzdálenost hořlavých stavebních materiálů min. 50 mm od líce komínového pláště, především pak krovy, dřevěné podlahy
a střešní latě)

c) kontrola vybíracích, vymetacích a kontrolních otvorů (jejich správné umístění a počet, zajištění dvířek proti vypadnutí, přítomnost dvojitých dvířek u tuhých paliv, nehořlavá podlaha okolo těchto otvorů)

d) bezpečnost přístupu ke komínovému ústí (trvalý a bezpečný přístup k ústí u komínů, které nelze vymetat čistícím či vybíracím otvorem)

e) kontrola technického stavu spalinové cesty (posouzení celistvosti zdiva a spár, kontrola spojů, vyloučení oxidace a napadení korozí a případné dodatečné provedení kontroly těsnosti kouřem)

f) kontrola ochrany před bleskem (správné napojení kovových vložek a komínů v objektech s hromosvody)

g) kontrola identifikačního štítku (platí pro veškeré spalinové cesty uvedené do provozu
od roku 2002)

h) kontrola dostatečného přísunu vzduchu ke spotřebiči (často opomíjená kontrola, díky které došlo zbytečně k mnohým otravám CO, zahrnuje kontrolu velikosti větracích kanálů v malých místnostech, či v objektech s těsnými okny a zjištění všech odtahových ventilátorů mající negativní vliv na tah komína)

i) vypsání zprávy o provedení kontroly a čištění (kompletní zpráva obsahuje podrobné údaje o spotřebiči, kouřovodu a komínu a vypsání všech závad, ať už malého, či většího rozsahu, včetně doporučeného termínu jejich odstranění)

j) odborná konzultace aktuálního stavu (konzultace a nápomoc s odstraněním nedostatků ohrožujících bezpečný provoz spotřebiče)

Délka takto důkladně prováděné kontroly a čištění spalinové cesty trvá přibližně 45 minut až jednu hodinu dle rozsahu znečištění, počtu případných závad a přístupu k celé spalinové cestě! Vodítkem pro odhalení neodborných „kominíků“ a jejich laxního přístupu k možným rizikům může být například nápadně nízká cena, vypsaná Zpráva s minimem údajů, či prohlídka zvládnutá za velice krátkou dobu!

>> OBJEDNAT KONTROLU SPALINOVÉ CESTY <<